Inne Szkody

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników reguluje ustawa z 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta określa szczegółowo zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Według litery prawa za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
- na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w który stale pracuje,
- na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
- w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego.
Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w rolnictwie zgłoś się do nas. Zagwarantujemy Ci profesjonalną pomoc w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub otrzymania zaniżonego świadczenia. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie a podejmowane przez nas kroki prowadzą do wypłaty wysokiego odszkodowania.

Błędy medyczne

Pobyt w szpitalu to źródło stresu dla wielu z nas. Niekiedy zdarza się, że na skutek pomyłek ze strony personelu medycznego jesteśmy narażeni na zdecydowanie poważniejsze konsekwencje. Za błąd w sztuce lekarskiej uznaje się „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Każdy kto ucierpiał w wyniku popełnionego błędu medycznego ma prawo do wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy jednak pamiętać, że tego typu sprawy są jednymi z najbardziej zawiłych i skomplikowanych. Prowadzenie takich spraw wymaga znajomości terminów i zagadnień medycznych a także staranności w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
Jako profesjonaliści pomożemy Ci przygotować się do wniesienia roszczenia za błędy w sztuce lekarskiej i będziemy reprezentować Twoje interesy na drodze polubownej i sądowej.

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie to bardzo ważne świadczenie odszkodowawcze, o którym nie należy zapominać w przypadku dochodzenia swoich praw. Świadczenie to, zgodnie z literą prawa ma na celu zrekompensować krzywdę, jakiego doznał poszkodowany na skutek wypadku i jego następstw. Zadośćuczynienie obejmuje wszelkie negatywne konsekwencje zdarzenia np. ból, cierpienie. Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Często w obliczu tragedii nie jesteśmy w stanie wystarczająco zadbać o własną przyszłość. Dlatego chcąc uzyskać wysokie zadośćuczynienie warto zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, który dzięki doświadczeniu, wiedzy, a także możliwościom finansowym pomoże na każdym etapie sprawy.
Skontaktuj się z nami w celu przeanalizowania swojej sytuacji, skorzystaj z niezobowiązującego spotkania z naszym przedstawicielem, który przedstawi Ci wachlarz możliwości, z których możesz skorzystać.

Wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków

Poślizgnięcia, upadki na śliskiej, mokrej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, instytucjach oraz w trakcie imprez masowych to najczęstsze sytuacje zaliczane do wypadków wynikających z zaniedbań obowiązków. Z doświadczenia wiemy, że z pozoru błahe zdarzenia mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, występujące przez wiele lat. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest to aby bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu zgromadzić dowody w postaci zdjęć, notatek, zeznań świadków, informacji Policji.

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wymienionych powyżej zdarzeń, zgłoś się do firmy Evicta. Zagwarantujemy Ci profesjonalną pomoc w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub otrzymania zaniżonego świadczenia. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie a podejmowane przez nas kroki prowadzą do wypłaty wysokiego odszkodowania.