SZKODY OSOBOWE

Życie i zdrowie człowieka to najwyższe dobro.

Pomagamy osobom, które w wyniku wypadku doznały uszczerbku oraz rozstroju zdrowia. Odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę. Nie ma znaczenia fakt czy ofiara wypadku była ubezpieczona w momencie zdarzenia. Odszkodowanie należy się z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Naszym celem jest uzyskać dla Ciebie świadczenia odzwierciedlające rozmiar doznanych strat oraz utraconych korzyści. Do towarzystw ubezpieczeniowych o wypłatę świadczeń związanych ze szkodami osobowymi mogą występować osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała oraz osoby, które w wyniku wypadku straciły bliską osobę. Prowadzimy również postępowania o dopłatę do wypłaconych odszkodowań oraz sprawy, w których osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenia. W przypadku obu grup osób bardzo ważną kwestią jest okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem lat trzech. Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu każdej sprawy pod względem merytorycznym i dowodowym firma Evicta może poszczycić się sukcesami w branży pozyskiwania odszkodowań dla Klientów.

Skorzystaj z darmowej analizy sprawy, zadaj pytania, które Cię nurtują. Skorzystaj z niezobowiązującego spotkania z naszym przedstawicielem, który opowie Ci o całym procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Firma Evicta pomaga w uzyskiwaniu następujących świadczeń:

 • odszkodowanie - ma na celu wyrównanie uszczerbku jakiego doznała osoba w skutek wypadku,
 • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne kompensujące cierpienia,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – np. zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów,
 • zwrot utraconych zarobków,
 • rentę – w przypadku zwiększonych potrzeb po wypadku,

Firmy ubezpieczeniowe zaniżają aż 97% odszkodowań z tytułu szkód osobowych. Zgłoś się do Evicta a my wskażemy Ci drogę do należnych Tobie świadczeń.

SZKODY MAJĄTKOWE

Szkoda na mieniu to naruszenie prawem chronionych dóbr i interesów. Szkodą na mieniu możemy nazwać uszczerbek majątkowy nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych człowieka. Do szkód na mieniu można zaliczyć: pożar, powódź oraz wynikające z tego uszkodzenia, zniszczenia, naruszenie konkretnego prawa majątkowego.

Niezależnie od tego, co Ci się przytrafiło, pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić szkodę. To bardzo istotne gdyż w przypadku zwłoki w zgłoszeniu roszczenia ubezpieczyciel może zarzucić Ci, że nie dochowałeś terminu zgłoszenia szkody a to znacznie skomplikuje Twoją sytuację. Kolejnym ważnym elementem jest udokumentowanie szkody. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, oświadczenia świadków mają istotny wpływ na zgromadzony materiał dowodowy a co za tym idzie na wysokość uzyskanego przez Ciebie odszkodowania. Nie należy także zapomnieć o wizycie rzeczoznawcy, do której także należy się przygotować.

Jako doświadczeni fachowcy – zespół Evicta zadba o wszystkie formalności związane z udokumentowaniem powstałej szkody, zgromadzeniem zdjęć, notatek oraz innych ważnych dokumentów a także pomoże w spotkaniu z rzeczoznawcą.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku poprowadzą Cię przez meandry zgłaszania szkody majątkowej. Dopilnujemy terminów i skierujemy do towarzystwa ubezpieczeniowego pismo o wypłatę odszkodowania.

Powierzając sprawę firmie Evicta zyskujesz spokój i pewność, że nad każdym etapem rozpatrywania Twojej szkody czuwają profesjonaliści.

SZKODY KOMUNIKACYJNE

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych szkody majątkowe oznaczają zniszczenia, jakim uległy przedmioty materialne (np. samochód) należące do osoby, która zakupiła polisę. Do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC zobligowani są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny - samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, w okresie trwania umowy. Zasady likwidacji szkody z OC komunikacyjnego regulowane są ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakłady ubezpieczeń zobowiązane są stosować przepisy tej ustawy.

Na wartość odszkodowania mają wpływ następujące czynniki:

 • strata związana z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą pojazdu, bagażu oraz innych dóbr materialnych,
 • ubytek wartości handlowej pojazdu,
 • koszty parkowania i holowania uszkodzonego pojazdu,

Eksperci Evicta poprowadzą Cię przez czynności związane z:

 • uzyskaniem pełnej kwoty należnego Tobie odszkodowania,
 • pomoc osobom poszkodowanym w rozliczeniu powstałej szkody z polisy AC lub likwidację szkody z OC sprawcy zdarzenia,
 • ustaleniem odpowiedzialności za powstanie szkody,
 • oceną wypłaconej kwoty odszkodowania za uszkodzony samochód przy rozliczeniu szkody całkowitej,
 • ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody,

Odszkodowanie na mieniu to nie jedyne roszczenie, o które może ubiegać się osoba poszkodowana. Z Evictą zawalczysz o:

 • utraconych dochodów – w przypadku kiedy uszkodzony pojazd był Twoim narzędziem pracy,
 • zwrot kosztów najmu auta zastępczego,
 • odszkodowanie za spadek wartości handlowej auta po wypadku,

W przypadku szkód komunikacyjnych, osoby poszkodowane często skazane są w na kosztorysy i wyliczenia sporządzone przez pracowników TU.
Zapewniamy naszym Klientom pomoc rzeczoznawców, ocenę wysokości szkody oraz wyliczenie utraconych dochodów

Evicta świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie likwidacji szkody.

INNE SZKODY

Wypadki w gospodarstwach rolnych

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników reguluje ustawa z 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta określa szczegółowo zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Według litery prawa za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
- na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w który stale pracuje,
- na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
- w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego.
Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w rolnictwie zgłoś się do nas. Zagwarantujemy Ci profesjonalną pomoc w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub otrzymania zaniżonego świadczenia. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie a podejmowane przez nas kroki prowadzą do wypłaty wysokiego odszkodowania.

 

Błędy medyczne

 

Pobyt w szpitalu to źródło stresu dla wielu z nas. Niekiedy zdarza się, że na skutek pomyłek ze strony personelu medycznego jesteśmy narażeni na zdecydowanie poważniejsze konsekwencje. Za błąd w sztuce lekarskiej uznaje się „postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Każdy kto ucierpiał w wyniku popełnionego błędu medycznego ma prawo do wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy jednak pamiętać, że tego typu sprawy są jednymi z najbardziej zawiłych i skomplikowanych. Prowadzenie takich spraw wymaga znajomości terminów i zagadnień medycznych a także staranności w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
Jako profesjonaliści pomożemy Ci przygotować się do wniesienia roszczenia za błędy w sztuce lekarskiej i będziemy reprezentować Twoje interesy na drodze polubownej i sądowej.

 

Zadośćuczynienie za krzywdę

 

Zadośćuczynienie to bardzo ważne świadczenie odszkodowawcze, o którym nie należy zapominać w przypadku dochodzenia swoich praw. Świadczenie to, zgodnie z literą prawa ma na celu zrekompensować krzywdę, jakiego doznał poszkodowany na skutek wypadku i jego następstw. Zadośćuczynienie obejmuje wszelkie negatywne konsekwencje zdarzenia np. ból, cierpienie. Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Często w obliczu tragedii nie jesteśmy w stanie wystarczająco zadbać o własną przyszłość. Dlatego chcąc uzyskać wysokie zadośćuczynienie warto zastanowić się nad skorzystaniem ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, który dzięki doświadczeniu, wiedzy, a także możliwościom finansowym pomoże na każdym etapie sprawy.
Skontaktuj się z nami w celu przeanalizowania swojej sytuacji, skorzystaj z niezobowiązującego spotkania z naszym przedstawicielem, który przedstawi Ci wachlarz możliwości, z których możesz skorzystać.

 

Wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków

 

Poślizgnięcia, upadki na śliskiej, mokrej lub uszkodzonej nawierzchni, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, instytucjach oraz w trakcie imprez masowych to najczęstsze sytuacje zaliczane do wypadków wynikających z zaniedbań obowiązków. Z doświadczenia wiemy, że z pozoru błahe zdarzenia mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, występujące przez wiele lat. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest to aby bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu zgromadzić dowody w postaci zdjęć, notatek, zeznań świadków, informacji Policji.
Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wymienionych powyżej zdarzeń, zgłoś się do firmy Evicta. Zagwarantujemy Ci profesjonalną pomoc w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub otrzymania zaniżonego świadczenia. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie a podejmowane przez nas kroki prowadzą do wypłaty wysokiego odszkodowania.

polisolokaty

Rośnie liczba skarg na tak zwane polisolokaty czyli ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W większości oferowanych produktów suma ubezpieczenia jest bardzo niska (100 zł), a składki wpłacone przez klientów inwestowane są w instrumenty finansowe obarczone wysokim ryzykiem. Osoby, które kilka lat temu zakupiły polisolokaty wierzyły, że te produkty zapewnią im godną przyszłość. Nierzadko zdarzało się, że polisę inwestycyjną otrzymywali klienci banków zaciągający kredyt hipoteczny. Towarzystwa ubezpieczeniowe dopuściły się jednak licznych nadużyć ustalając ogólne warunki ubezpieczenia. Umowy ubezpieczenia zostały tak skonstruowane aby uniemożliwić klientom wycofanie się z inwestycji a pobierane opłaty likwidacyjne pochłaniają „lwią część” odłożonych pieniędzy. Produkt polisolokaty oferują m.in. takie firmy jak Aegon, Amplico, PZU, Warta, MetLife, Skandia, Axa, , Generali, Aviva, Open Life, Allianz, Europa.
Jeżeli czujesz się oszukany a ubezpieczyciel potrącił Ci wysokie opłaty likwidacyjne zgłoś się do nas. Przedstawiciel Evicta pomoże w kompletowaniu dokumentów i wystąpi do towarzystwa z roszczeniem o zapłatę.
Prawo pozwala Ci odzyskać utracone pieniądze !!!

kredyt w chf

Jeżeli jesteś posiadaczem kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich to istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecnie masz problemy z jego spłatą.
W okresie największego boomu kredytowego (lata 2006-2008) średni kurs franka mieścił się w granicach 2,00 – 2,30zł. Często zdarzało się, że klienci mieli większą zdolność kredytową w obcej wolucie niż w PLN. Kredyty łatwo się sprzedawały, bankierzy byli zadowoleni, kredytobiorcy także. Problem pojawił się kiedy kurs franka diametralnie się podwyższył i raty były o 100 % większe.
Umowy kredytów hipotecznych indeksowanych lub waloryzowanych do CHF często zawierają klauzule abuzywne – czyli niedozwolone i naruszające interes kredytobiorcy. Klauzule indeksacyjne (które zaliczamy do klauzul abuzywnych) w umowach kredytowych, powodują przeliczenie salda kredytu w dniu wypłaty na walutę obcą (CHF) oraz wzrost salda zadłużenia proporcjonalny do wzrostu kursu franka. W umowach stosowanych przez banki nie jest jednoznacznie wyjaśnione na jakiej podstawie bank oblicza wysokość kursów umieszczanych w tabeli kursu walut. Takie zapisy w umowach są niedopuszczalne i sprzeczne z podstawową zasadą zawierania umów zawartą w kodeksie cywilnym. Artykuł 353¹ kodeksu cywilnego wskazuje, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielu kredytobiorców zdecydowało się wnieść do sądu sprawę o ustalenie nieważności swojej umowy kredytowej. Linia orzecznictwa sądów jest po stronie kredytobiorców!!!
Jesteś posiadaczem kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot rat nadpłaconych w związku z zastosowanymi przez bank klauzulami indeksacyjnymi. Prześlij swoją umowę kredytową a my sprawdzimy o jakie kwoty możesz się ubiegać.
Każda umowa kredytu hipotecznego wymaga starannej oceny i analizy dlatego doradcy Evicta zapoznają się z Twoją sytuację i zweryfikujemy Twoje roszczenia

pomoc prawna

Ile ludzi tyle historii…
Wielu z nas korzystało w przeszłości lub korzysta obecnie z fachowej pomocy prawnej dotyczącej praktycznie każdej dziedziny naszego życia. Sprawy o zapłatę, kwestie dziedziczenia, alimenty, ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej to sytuacje, w których pomoc prawników jest bardzo wskazana i niejednokrotnie niezbędna. Zawiłość polskiego prawa a także przepisy prawa międzynarodowego powodują, że wiele osób decyduje się na powierzenie swoich interesów wyspecjalizowanej kadrze.
W sytuacji kiedy stoisz przed dylematem prawnych skieruj swoje kroki do firmy Evicta. Tu profesjonaliści odpowiedzą na Twoje pytania, przygotują pismo lub pozew sądowy a także poprowadzą proces z zachowaniem najwyższych standardów i wiedzy prawniczej.
Postaw na doświadczenie i zaangażowanie. Postaw na Evicta.